(TBKTSG) - Khi bắt đầu công việc tại một công ty, người nhân viên mới thường phải trải qua một khóa huấn luyện khoảng 2-3 tháng. Trước hết, người đó sẽ học thuộc bảng mô tả công việc để xác định nhiệm vụ hàng ngày của mình. Họ sẽ xử lý công việc theo quy trình và báo cáo lên người quản lý.Tương ứng với quy trình công việc đó sẽ là những thang điểm để đánh giá nhân viên vào mỗi quí hay cuối năm.