(ANTĐ) - Bộ Nội vụ vừa hoàn thành dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức (CBCC).