(VOV) - Lễ mít tinh nhằm thể hiện quyết tâm của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân kiên quyết nói “không” với ma túy, từng bước đấu tranh đẩy lùi tệ nạn này khỏi đời sống xã hội