(Đất Việt) Lời trách móc nặng nề của siêu mẫu ngực bự Sophie Reade khiến người ta tưởng rằng cứ hễ chàng “Ngựa chứng” đi đến đâu lại gieo rắc oán ân tình trường tới đấy không bằng.