- Theo tư tưởng Hồ Chí minh, liên minh công, nông, trí (CNT) là một tất yếu lịch sử khách quan, được chế định bởi các cơ sở xã hội hiện thực và được hiện thực hóa qua đường lối tập hợp lực lượng của Đảng Cộng sản. Điều này cũng xác định rõ ràng liên minh CNT là nhu cầu tồn tại và phát triển của cả công nhân, nông dân và trí thức.