Thông tư số 12/2008/TT-BXD ban hành ngày 07/5/2008, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.