Trang trại chăn nuôi heo rừng lai của anh Lê Hồng Hải ở xã Phước Đồng (Nha Trang). KTNT - Nhiều năm qua, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ nông dân có vốn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất theo hướng trang trại. Tại Khánh Hòa, mô hình này đã mang lại hiệu quả thiết thực, chứng tỏ hướng phát triển phù hợp và tất yếu của sản xuất nông nghiệp hiện nay.