Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cũng là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta từ trước đến nay, đặc biệt trong bối cảnh phức tạp của tình hình kinh tế và chính trị thế giới, cũng như quá trình phát triển kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay ở nước ta.