KTĐT - Huyện Quốc Oai có 880 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 619 bệnh binh. Thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng là 1.148 người.