(CL)- Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2-11/5/2013, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.