QĐND - Ngày 19-5, cả nước sôi nổi kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ năm nay cũng đúng vào dịp Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; hai năm thực hiện Chỉ thị 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tích cực thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp.