Thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu hủy chất thải rắn (CTR) đang trở thành một bài toán khó đối với các nhà quản lý môi trường hiện nay. Nhằm khắc phục những khó khăn và giải quyết các vấn đề liên quan CTR, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, thì cần phải có sự tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành và cộng đồng.