ND - Trung tâm Giáo dục quốc phòng Hà Nội 1 (Trường đại học Sư phạm Thể dục - Thể thao Hà Nội) những năm qua luôn đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, góp phần đào tạo thế hệ trẻ phát triển toàn diện, thấy rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, có kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.