Ngày 28-5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), trong đó các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về các đối tượng không phải chịu thuế, hoàn thuế và các đại biểu Quốc hội đồng tình cao với báo cáo sửa đổi, bổ sung Luật thuế GTGT của Chính phủ.