(PL)- Theo dự thảo chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2011-2020 vừa được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng, có năm đô thị loại II được nâng lên loại I là các TP: