Đổi mới quan hệ phân phối, chính sách tiền lương, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là một trong các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ mới đã được nêu tại Nghị quyết Đại hội XI vừa được 100% đại biểu nhất trí thông qua tại phiên bế mạc sáng nay (19/1).