Giá cả cho các dịch vụ này cũng khá “mềm”, cụ thể nếu sinh thường thì mức giá khoảng 3 triệu đồng, nếu đẻ mổ thì đắt hơn 1 chút, khoảng 4 triệu đồng.