(Tamnhin.net) - Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặc biệt quan tâm; được cán bộ, đảng viên và nhân dân đón nhận với sự đồng tình, nhất trí cao. Đảng ta đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng và đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.