Ban lãnh đạo APS sẽ chủ động tìm kiếm các CTCK có lợi thế hoạt động và tình hình tài chính lành mạnh để thực hiện sáp nhập trong 6 tháng cuối năm 2012.