PN - Nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc được nêu trong dự thảo văn kiện Đại hội Phụ nữ TP.HCM với các mục tiêu: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.