ND - Trong công cuộc đổi mới, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong việc tuyên truyền vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát động rộng rãi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.