QĐND - Qua một năm thực hiện, Cuộc vận động đã được các đơn vị trong toàn tổng cục triển khai với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao; gắn kết các chỉ tiêu, nội dung của cuộc vận động với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; đưa kết quả thực hiện cuộc vận động vào phong trào thi đua, cụ thể hóa cuộc vận động thành những việc làm mang ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của Đội điều lệnh trong công tác kiểm tra, giám sát.