Em 22 tuổi, chu kỳ kinh của em rất ngắn trong vòng là 21 đến 25 ngày thôi. Như vậy thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sau này không?