(Dân trí) - Những đồ gốm này được khu lò Chu Đậu - Mỹ Xá (Hải Dương) sản xuất vào thế kỷ XV, gồm 18 chủng loại chính và hơn 100 chủng loại phụ. Một số đồ gốm lần đầu tiên được phát hiện…