Ngày 15/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 104/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Pusco về chi phí kiểm tra thiết kế bản vẽ thi công và ký xác nhận bản vẽ trước khi phê duyệt.