TT - Vừa qua tôi đọc dự thảo về chính sách phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương cơ bản cho cán bộ công nhân viên vùng đặc biệt khó khăn. Theo thông tư số 10/2005 của Bộ Nội vụ về chế độ phụ cấp thu hút cho cán bộ công nhân viên, viên chức kể cả mới tập sự, nhưng chỉ có giáo viên hưởng.