Hình dạng của miệng nhọn, nhỏ và hướng xuống dưới giống như mỏ con chim, nhân tướng học gọi là miệng mỏ chim.