Mặc dù rất cẩn thận nhưng đôi khi bạn hoặc một người thân nào đó sẽ vô tình xóa những file tài liệu quan trọng ra khỏi máy tính. Trong trường hợp đó, bạn sẽ làm thế nào?