Đảng ta luôn coi trọng việc bảo vệ môi trường. Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.