* Tôi xin hỏi quý báo về phương hướng đặt bàn thờ ông Táo trong bếp. Có người nói nên đặt ngay bên trên bếp, có người lại bảo đặt bên cạnh để cho khỏi bị bếp hun nóng, tôi phân vân không biết thế nào.