Ngày 1-11-2011, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 45-QĐ/T.Ư về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quyết định số 46-QĐ/T.Ư ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng (khóa XI); Quyết định số 47-QĐ/T.Ư quy định về những điều đảng viên không được làm.