Một số bộ phim có tin đồn rằng cảnh sex trong đó là thật...