Các tổ chức tôn giáo đuợc pháp luật công nhận đều được bảo hộ (VOV) - Tình hình tôn giáo cơ bản ổn định; các tôn giáo có sự phát triển về tín đồ, chức sắc, nhà tu hành; cơ sở thờ tự được xây dựng mới, tu bổ khang trang. Tổ chức giáo hội được củng cố từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Đây là kết quả được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo diễn ra hôm nay (30/7), tại Hà Nội do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư; ông Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị. Các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những mặt được, chưa được của các cấp ủy đảng trong quá trình triển khai Nghị quyết, tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tế để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25. Theo đó, 5 năm qua các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở đã tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Nghị quyết 25. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp, chú trọng công tác phổ biến và tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tổ chức các lớp bồi dưỡng báo cáo viên làm nòng cốt cho việc tổ chức phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cơ sở và tín đồ, chức sắc các tôn giáo. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội đã tạo sự chuyển biến về nhận thức rõ hơn đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Thực hiện Nghị quyết số 25, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Chương trình hành động của Chính phủ; các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và kế hoạch thực hiện. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác tôn giáo, đã có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo của Đảng, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, nêu rõ: Quản lý Nhà nước về tôn giáo sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 cũng có bước chuyển biến cơ bản, đó là: Hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về tôn giáo và công tác tôn giáo từng bước đuợc hoàn thiện, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của tôn giáo và công tác tôn giáo trong tình hình mới. Sinh hoạt tôn giáo của chức sắc, tín đồ được bảo đảm và tạo điều kiện thuận lợi, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo được hướng dẫn và giải quyết nhanh chóng theo quy định của pháp luật. Hoạt động tôn giáo ở các vùng, miền có vấn đề phức tạp đã được giải quyết theo quy định của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, những bức xúc trong sinh hoạt tôn giáo của quần chúng tín đồ được giải quyết, bảo đảm và tôn trọng quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo của công dân. Công tác đối ngoại về tôn giáo thu được kết quả quan trọng, khẳng định chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tôn giáo ở nước ta, cải thiện hình ảnh của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, góp phần quan trọng vào công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ mở cửa và hội nhập. Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, ông Trương Tấn Sang đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo và quần chúng nhân dân, tín đồ, chức sắc các tôn giáo những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Ông Trương Tấn Sang nói: “Quán triệt hết sức sâu sắc quan điểm công tác tôn giáo chính là công tác vận động quần chúng, tạo sự gắn bó đồng bào có đạo với sự nghiệp chung của đất nước, mọi tín đồ đều có quyền hành đạo tại nhà và các cơ sở thờ tự hợp pháp, các tổ chức tôn giáo đuợc pháp luật công nhận đều được bảo hộ”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 về công tác tôn giáo, kết quả đạt được là rất quan trọng: tình hình tôn giáo cơ bản ổn định, các tôn giáo có sự phát triển về tín đồ, chức sắc, nhà tu hành; sinh hoạt tôn giáo sôi động; cơ sở thờ tự được xây dựng mới, tu bổ khang trang. Tổ chức giáo hội được củng cố từ cấp Trung ương đến cơ sở; hoạt động đối ngoại của các tổ chức tôn giáo và cá nhân tôn giáo đuợc tăng cường. Quần chúng tín đồ, chức sắc tôn giáo phấn khởi, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo, các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, các lễ hội tôn giáo truyền thống, bảo đảm an toàn trật tự, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước./. Đình Hiếu