Các quy tắc dạy con của cha mẹ Nhật tuy đơn giản nhưng lại có giá trị giáo dục vô cùng sâu sắc.

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 1

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 2

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 3

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 4

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 5

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 6

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 7

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 8

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 9

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 10

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 11

12 quy tac day con 'tuyet dinh' cua cha me Nhat - Anh 12