Theo UBCKNN, NĐTNN hiện đang nắm giữ từ 25-30% cổ phần của Cty niêm yết và doanh số giao dịch chiếm khoảng 18% giao dịch toàn thị trường.