Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và việc làm TPHCM cho biết, đầu tháng 4, đơn vị này sẽ tiến hành khảo sát tình hình đời sống của các hộ nghèo, hộ vượt chuẩn nghèo trên địa bàn TP trước tác động của giá cả hiện nay