(Chinhphu.vn) - Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tiền bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) do doanh nghiệp bỏ ra được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm và được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Trần Đức Đán (TP. Hà Nội) đề nghị được cơ quan chức năng giải đáp một số vấn đề về chế độ kế toán doanh nghiệp. Cụ thể: - Khoản tiền bồi thường GPMB do doanh nghiệp bỏ ra được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm, trong sổ kế toán được ghi nhận là tài sản cố định vô hình hay chi phí trả trước? - Chi nhánh (đơn vị hạch toán phụ thuộc) được hình thành từ 1 dự án đầu tư mới tại địa phương khác với trụ sở chính của doanh nghiệp, nhưng có các chi phí phát sinh (tiền thuê đất hàng năm, chi phí quản lý chi nhánh...), thì có được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp chính để xác định lỗ (lãi) của toàn doanh nghiệp không? Về hạch toán chi phí bồi thường GPMB, Bộ Tài chính cho biết: Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì chi phí bồi thường GPMB do doanh nghiệp bỏ ra được trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm. Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp thì tiền bồi thường GPMB được hạch toán vào Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần theo thời hạn thuê đất. Đối với câu hỏi về hạch toán chi phí của đơn vị phụ thuộc, Bộ Tài chính trả lời như sau: Theo quy định của Luật Kế toán thì đơn vị kế toán phải tổ chức công tác kế toán phục vụ việc lập Báo cáo tài chính, vì thế các chi nhánh hạch toán phụ thuộc chỉ tổ chức kế toán theo dõi chi phí, doanh thu phát sinh tại chi nhánh để tổng hợp vào báo cáo tài chính của đơn vị kế toán (doanh nghiệp). Các nghĩa vụ thuế phát sinh tại Chi nhánh thực hiện theo quy định của pháp luật thuế hiện hành. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc