QĐND - Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH -HĐH đất nước là một trong những khâu đột phá quan trọng được Đảng ta đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Theo đó, nguồn nhân lực chất lượng cao là nhân tố giữ vai trò trung tâm; là khâu quan trọng nhất chi phối việc thực hiện các đột phá khác. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, diễn ra trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội; được bảo đảm thông qua thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó vai trò của ngành giáo dục và đào tạo là trọng tâm, hệ thống các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm, cơ sở đào tạo nguồn nhân lực... là then chốt. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã chỉ rõ: “Phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt”. Đây chính là yếu tố căn bản, cốt lõi để nền giáo dục thực hiện tốt vai trò trung tâm trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực quốc gia.

Nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH -HĐH đất nước phải đáp ứng các tiêu chí: Có trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật cao; có kỹ năng lao động giỏi; có khả năng thích ứng nhanh, làm chủ công nghệ sản xuất; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có khả năng vận dụng sáng tạo tri thức, kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình lao động sản xuất nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Riêng nguồn nhân lực chất lượng cao trong quân đội và hệ thống chính trị của đất nước, phải đặt tiêu chí có bản lĩnh chính trị vững vàng lên hàng đầu.

Quan điểm, chủ trương, mục tiêu, giải pháp... về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng rất rõ ràng, toàn diện. Tuy nhiên, để đưa Nghị quyết của Đảng phát huy có hiệu quả trong thực tế thì vai trò của các cơ sở đào tạo giữ yếu tố quyết định. Vấn đề đặt ra là cần quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, coi đó là kim chỉ nam, là phương châm hành động. Mọi sự nóng vội, chạy theo thành tích hoặc triển khai không sát với Nghị quyết, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sản phẩm đào tạo.

Là một trường đào tạo trong hệ thống học viện, nhà trường quân đội và hệ thống các trường đại học toàn quốc, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự -Đại học Trần Đại Nghĩa, bên cạnh nhiệm vụ chính trị trung tâm, đào tạo sĩ quan chỉ huy kỹ thuật quân sự, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội, nhà trường còn đảm nhiệm nhiệm vụ đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp CNH -HĐH đất nước. Hai nhiệm vụ này được tiến hành song song. Lưu lượng sinh viên đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hằng năm lên đến con số hàng nghìn. Đây chính là yếu tố đặc thù của Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự -Đại học Trần Đại Nghĩa so với hệ thống học viện, nhà trường đào tạo sĩ quan trong toàn quân. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Đảng ủy nhà trường đã xây dựng Nghị quyết về nhiệm vụ giáo dục, đào tạo đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục, đào tạo, nhà trường xác định tập trung vào ba đột phá lớn: Xây dựng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giáo viên; đồng bộ hóa, hiện đại hóa phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ giáo dục, đào tạo; cải tiến, đổi mới, chuẩn hóa nội dung chương trình đào tạo. Trong đó, yêu cầu về chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữ vai trò trọng tâm, then chốt. Đảng ủy Nhà trường đã ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đến năm 2015 và những năm tiếp theo. Cùng với năng lực chuyên môn tốt, cán bộ giáo viên nhà trường phải có trình độ ngoại ngữ, công nghệ thông tin tương ứng để đủ khả năng nghiên cứu các loại vũ khí trang bị, phương tiện khoa học kỹ thuật quân sự, công nghệ hiện đại để hệ thống hóa thành giáo trình giảng dạy. Nhà trường ưu tiên mở rộng mối quan hệ liên kết, phối hợp đào tạo với các học viện, trường đại học trong và ngoài quân đội, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại để gửi cán bộ, giáo viên đi đào tạo tại các trường đại học danh tiếng trên thế giới.

Xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với các địa phương, ban, ngành chức năng các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, nơi sử dụng sản phẩm đào tạo của nhà trường là một trong những giải pháp có ý nghĩa kiểm nghiệm thực tiễn, được Trường Đại học Trần Đại Nghĩa chú trọng tiến hành thường xuyên. Vừa đào tạo, vừa nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự -Đại học Trần Đại Nghĩa chú trọng công tác điều tra, khảo sát chất lượng sinh viên sau tốt nghiệp để kịp thời điều chỉnh, bổ sung nội dung, phương pháp giảng dạy cho những khóa tiếp theo.

Đại tá Trần Viết Triền, Chính ủy Trường Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự - Đại học Trần Đại Nghĩa