Theo hướng dẫn của Hội đồng Tư vấn đặc xá Trung ương, các trường hợp được xét đặc xá năm 2016 được quy định rất cụ thể, chặt chẽ về thời gian chấp hành án cũng như quá trình phấn đấu, lao động, cải tạo xếp loại khá trở lên.