(HNM) - Thời gian qua, Hà Nội rất quan tâm và có nhiều biện pháp mạnh mẽ trong việc xử lý, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời ban hành nhiều quy định mới nhằm siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.