(HNM) - UBND TP đã quyết định hỗ trợ mỗi xã 200 triệu đồng để xây dựng các điểm tập kết rác thải tập trung; hỗ trợ 100% cho ngân sách huyện để đầu tư các dự án xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo điểm xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tập trung của huyện kèm theo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. UBND các huyện được giao trực tiếp làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.