Những thay đổi lớn đang buộc nhiều nhà sản xuất Trung Quốc phải đóng cửa hoặc chuyển địa điểm sản xuất...