Cổ phiếu lẻ thập phân khi chia cổ tức sẽ được công ty trả bằng tiền theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu...