Với đề tài “Hãy viết thư cho một người nào đó để nói tại sao thế giới cần sự khoan dung”.