Doanh thu tăng cùng với tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm khiến lợi nhuận 9 tháng tăng, đạt hơn 14,7 tỷ đồng.

CTCP Đồ hộp Hạ Long, mã CAN , thông báo kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011 của công ty mẹ.

Quý III, doanh thu thuần tăng gần 30% so với cùng kỳ 2010, đạt gần 94 tỷ đồng. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu giảm khiến lợi nhuận gộp tăng tới 46%, đạt 29,3 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính và hoạt động khác lợi nhuận không đáng kể. Trừ các chi phí liên quan, lợi nhuận sau thuế quý III tăng 67% so với quý III/2010, lên 6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 272,4 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 14,7 tỷ đồng, tăng 92%. Thu nhập trên cổ phiếu EPS 9 tháng công ty mẹ đạt 2.953 đồng.

Kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2011
Đơn vị: tỷ đồng

Nguồn: HNX

Chi tiết báo cáo xem tại đây

Nguồn DVT.vn