* Trả lời bạn Nguyễn Minh Thái (TP.Nha Trang, Khánh Hòa): Theo thông tư của Bộ Nội vụ số 08/2007/TT- BNV, ngày 1.10.2007 thì: Người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp của Nhà nước khi để xảy ra vụ việc tham nhũng trong đơn vị mình thì tùy theo tính chất, mức độ của vụ việc sẽ bị xử lý kỷ luật.