(VTC News) ? Chris Durso v? c?u con trai 8 tu?i c?a m?nh ?? t?o ra nh?ng t?c ph?m t? ?? ?n v? c?ng ??c ??o. Ch?ng ?? mi?u t? c?c ti?u bang c?a M? t? California, New Jersey, Kentucky...

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 1

Durso chia s? ? t??ng ??c ??o n?y t? c?a c?u con trai 8 tu?i c?a m?nh. H?nh ?nh c?a bang California

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 2

?? ho?n th?nh nh?ng t?c ph?m ngh? thu?t n?y c? s? g?p s?c c?a Durso v? m?t s? ng??i kh?c. H?nh ?nh bang New Jersey

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 3

Qua l?ng k?nh tr? th?, n??c M? tr? n?n v? c?ng h?p d?n, ngon mi?ng t?

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 4

H?nh ?nh bang Tennessee

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 5

Bang Delaware

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 6

H?nh ?nh bang Texas

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 7

Bang Colorado t? tr?i b?

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 8

Bang Arkansas

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 9

H?nh ?nh bang Wisconsin

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 10

H?nh ?nh bang B?c Dakota

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 11

Bang Idaho

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 12

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 13

Bang Rhode Island

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 14

??y l? h?nh ?nh B?c Carolina

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 15

H?nh ?nh bang Ohio

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 16

Th? ?? Washington.

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 17

Bang Missouri

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 18

Bang Maine

C?u b? 8 tu?i t?o h?nh c?c ti?u bang c?a M? t? ?? ?n - Anh 19

??y l? h?nh ?nh bang Kentucky