Bộ VHTT &DL đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quy định tại Luật Doanh nghiệp và đặt tên doanh nghiệp.

Trong đó hướng dẫn việc sử dụng từ ngữ, ký hiệu đảm bảo phù hợp với truyền thống lịch sử, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc trong đặt tên doanh nghiệp và việc sử dụng tên danh nhân trong đặt tên doanh nghiệp. Theo đó, tên doanh nghiệp trùng với tên danh nhân là vi phạm truyền thống lịch sử của dân tộc, trừ một số trường hợp trùng tên với các danh nhân… Bên cạnh đó, việc sử dụng tên đất nước trong các thời kỳ bị xâm lược và tên những nhân vật trong lịch sử cọi là phản chính nghĩa, kìm hãm sự tiến bộ, có tội với đất nước… là vi phạm truyền thống lịch sử dân tộc. Sắp tới, Bộ VH,TT và DL sẽ tiến hành lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Hoàng Minh