Sở GDCK Hà Nội nhận được Công văn số 1343/TB-TTLK ngày 24/7/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 36/2009/GCNCP-TTLK ngày 24/7/2009 và cấp mã cho CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam với nội dung như sau :

- Tổ chức đăng ký : CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Tên chứng khoán: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Mã chứng khoán: CTS - Mệnh giá : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng) - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Số lượng chứng khoán đăng ký : 78.993.400 cổ phiếu (Bảy mươi tám triệu chín trăm chín mươi ba nghìn bốn trăm cổ phiếu) - Giá trị chứng khoán đăng ký : 789.934.000.000 đồng (Bảy trăm tám mươi chín tỷ chín trăm ba mươi tư triệu đồng) - Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ Bắt đầu tư ngày 24/7/2009, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhận lưu ký số chứng khoán trên