Lạm phát một vấn đề “nóng” của nền kinh tế. Chính phủ đã đưa ra 8 nhóm giải pháp và đang chỉ đạo quyết liệt thực hiện nhằm kiềm chế lạm phát; trong đó, đã có những giải pháp được thực hiện có tác dụng tích cực.